dimarts, 7 d’octubre de 2008

CUPA I EL MODEL DE SEGURETAT (o LA POLICIA)

CUPA I EL MODEL DE SEGURETAT (o LA POLICIA)

CUPA sempre ha defensat un model de seguretat basat en dos conceptes:

· Un cos de policia general, el Mossos d'Esquadra, implantats en tot el territori, amb les atribucions i competències que els atorga el Govern de la Generalitat de Catalunya, que doni servei a tota la població amb totes les garanties que això comporta, amb el grau de tecnologia adient i la coordinació necessària per afrontar qualsevol situació encara que traspassi l'àmbit local.

· I en l'àmbit municipal, que és el pròpiament nostre, una policia local de proximitat que estigui al servei dels ciutadans des de la col·laboració i la prevenció, que vetlli pels interessos comunitaris i pel compliment responsable de les normes de convivència que ens hem donat.

Aquest model es fonamenta més en la voluntat de servei i en la capacitat del personal que no pas en la seva titulació o denominació i també en una bona organització i direcció del servei. No depèn per tant de si tenen un nom o un altre, de si porten aquest uniforme o aquell, de si van armats o no, tot i que les armes les considerem contraproduents i innecessàries en un model de proximitat i en els serveis que han de donar en un municipi de les nostres característiques.

Som conscients, i ens sembla que hi ha un consens generalitzat en aquest punt, que actualment els Mossos d'Esquadra no donen els serveis que necessita el nostre municipi i que paguem abastament amb els nostres impostos com qualsevol altre ciutadà de Catalunya.

Però considerem que no som els arbuciencs i les arbucienques, ni l'Ajuntament que els representa, qui hem de suplir aquestes mancances, ni assumir les competències dels Mossos, sinó que més aviat hem de reivindicar d'aquest cos de policia el bon servei que ens pertoca.

Aquest model no comporta de cap manera menys seguretat, com pretenen alguns, i la prova pràctica és que fins ara ha funcionat bé i no veiem motius de present ni de futur per què no continuï sent així. Els nostres vigilants municipals fan la feina que els pertoca correctament i amb professionalitat i no creiem que Arbúcies sigui un poble insegur de cap de les maneres. Al contrari una policia de proximitat, al servei dels vilatans i amb una bona motivació s'ha mostrat al llarg d'aquests anys de democràcia com a perfectament capaç d'assegurar la convivència i el respecte entre els arbuciencs i les arbucienques. I per a afers més greus hem de seguir reclamant la dotació de Mossos d'Esquadra que sigui necessària i que ens pertoca.

Clar i català, no creiem que a Arbúcies hàgim de pagar dues vegades pel mateix servei, i això és el que passarà quan tinguem un cos de policia municipal. És per aquestes raons que ens hi hem oposat i que en el que depengui de nosaltres ens hi continuarem oposant. Seguirem defensant el nostre model, per economia i per convicció.